header3


ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5151/2021

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 859/2021

Ordin privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2022.

M.Of.Nr.859 din 8 septembrie 2021

ORDIN Nr. 5.151
privind organizarea si desfasurarea examenului

national de bacalaureat - 2022

   Avand in vedere:
   – prevederile art. 77 alin. (5) si ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
   – prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare;
   – Referatul de aprobare nr. 383 din 16.08.2021 referitor la proiectul de ordin privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2022,

   in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare,

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aproba Calendarul examenului national de bacalaureat - 2022, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - (1) Examenul national de bacalaureat - 2022 se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.
   (2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.
   (3) Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul national de bacalaureat in sesiunile anului 2022 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
   (4) Pentru specializarile invatator-educatoare si educator-puericultor din cadrul filierei vocationale, profil pedagogic, disciplinele la care candidatii sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat sunt cele prevazute la art. 7 alin. (5) din Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea invatamantului pedagogic in sistemul de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.812/2020.
   (5) Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se asigura sustinerea probelor de examen adaptate in conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat, elaborata de Ministerul Educatiei, si ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.124/2017.
   Art. 3. - (1) Programele pentru sustinerea probelor scrise la disciplinele limba si literatura romana, limba si literatura materna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale, matematica, istorie, fizica, chimie, biologie, informatica, geografie, logica, argumentare si comunicare, psihologie, economie, sociologie si filosofie, valabile pentru examenul national de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021.
   (2) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, valabila in sesiunile examenului national de bacalaureat din anul 2022, este prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014.
   (3) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice in limba chineza, valabila in sesiunile examenului national de bacalaureat - 2022, este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Programele pentru disciplinele examenului national de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1)-(3), valabile in sesiunile anului 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
   (5) In functie de evolutia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educatiei poate aproba modificarea programelor de examen, prin esentializarea continuturilor acestora.
   Art. 4. - Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.
   Art. 5. - Probele specifice sustinute de elevii claselor a XIIa din sectiile speciale de invatamant din Romania, care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.
   Art. 6. - (1) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti va aronda elevii din clasele terminale cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu la o unitate de invatamant liceal de stat/particular din localitate/judet/sector al municipiului Bucuresti/municipiul Bucuresti in care functioneaza specializari/calificari acreditate identice cu cele ale elevilor arondati.
   (2) In cazul in care la nivelul unui judet exista unitati de invatamant liceal in care functioneaza clase cu specializari/ calificari autorizate sa functioneze provizoriu si la nivelul judetului respectiv nu exista nicio alta unitate de invatamant liceal de stat/particular care sa aiba specializari/calificari identice acreditate, elevii din clasele autorizate sa functioneze provizoriu vor fi arondati de catre inspectoratul scolar, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la unitati de invatamant liceal din alte judete/municipiul Bucuresti care au acreditate specializarile/calificarile respective.
   (3) Pentru a permite candidatilor arondati sa sustina probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale in unitatile de invatamant ai caror elevi sunt, in cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice si digitale de la nivelul unitatii de invatamant in care sunt arondati elevii de la specializarile/calificarile autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care isi va desfasura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti elevi, in care vor fi inclusi obligatoriu profesori examinatori din aceasta unitate.
   (4) Candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu vor sustine probele scrise in centrele de examen la care sunt arondate unitatile de invatamant de provenienta ale acestora sau chiar la unitatile de invatamant de provenienta daca acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizati in sali separate de ceilalti candidati din centru. La nivelul fiecarui centru de examen in care sustin probe scrise candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu se constituie cate o subcomisie care va fi inclusa in decizia centrului de examen la care acesti candidati sunt arondati.
   Art. 7. - (1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara activitati specifice examenului de bacalaureat: sustinerea probelor, descarcarea si multiplicarea subiectelor, predarea si preluarea lucrarilor scrise, amestecarea, numerotarea si introducerea in plicuri a lucrarilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.
   (2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.
   (3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.
   (4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audiovideo din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen mentionate la alin. (1), din centrul respectiv.
   (5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si informeaza Comisia Nationala de Bacalaureat.
   Art. 8. - (1) Presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din invatamantul preuniversitar. Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.
   (2) Presedintele comisiei regionale/judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii este numit de catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.
   (3) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2022.
   Art. 9. - (1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti raspund(e) pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.
   (2) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilor si reprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.
   (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).
   (4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale.
   (5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.
   Art. 10. - Comisia Nationala de Bacalaureat stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor si de transmitere a lucrarilor, precum si componenta, atributiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare si din centrele regionale/judetene/al municipiului Bucuresti de contestatii, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare si securizare a lucrarilor scrise si consemnarea in documentele de examen a rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat.
   Art. 11. - (1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.
   (2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu sunt primiti in examen.
   (3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si in alte obiecte de depozitare personale sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
   (4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si in alte obiecte de depozitare personale sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
   (5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
   (6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3)-(5) sunt eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.
   (7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen“, fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la care candidatii „eliminati din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
   (8) Candidatii care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim pot parasi sala de examen fara a primi subiectele. Candidatii primesc subiectele numai daca parasesc sala dupa expirarea timpului maxim destinat desfasurarii probelor scrise.
   (9) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice care vizeaza organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.
   (10) Dupa parcurgerea etapelor mentionate la alin. (9), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca au luat cunostinta de faptul ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).
   Art. 12. - (1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este mai mica sau egala cu un punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul de bacalaureat.
   (2) In cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare si se procedeaza astfel:

   – presedintele comisiei nominalizeaza alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii;
   – dupa finalizarea recorectarii lucrarii, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare si se semneaza de catre evaluatori;
   – presedintele comisiei calculeaza nota finala din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note - valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note - valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala pe care o trece pe lucrare si semneaza.
   (3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, nota finala se calculeaza cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2). In situatia in care, dupa desecretizarea lucrarii, se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, lucrarea se resecretizeaza si este transmisa spre a fi reevaluata altor doi profesori evaluatori. Nota finala, ca urmare a reevaluarii in etapa de solutionare a contestatiei, este calculata cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).
   (4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.
   Art. 13. - (1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica nota initiala prin crestere sau descrestere, dupa caz.
   (2) Comisia Nationala de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti modelul cererii-tip pentru depunerea contestatiei, care include si declaratia-tip mentionata la alin. (1).
   Art. 14. - (1) Comunicarea rezultatelor obtinute la examenul national de bacalaureat se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta de acestia.
   (2) Pentru comunicarea notelor obtinute la examenul national de bacalaureat, inainte de etapa de depunere si solutionare a contestatiilor, comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen tiparesc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, judetul, promotia, forma de invatamant absolvita, specializarea, notele obtinute la fiecare proba scrisa, media sau mentiunile „reusit“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“, dupa caz.
   (3) In baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen afiseaza/posteaza, utilizand codurile individuale ale candidatilor care au depus contestatii, notele obtinute in urma rezolvarii contestatiilor, la loc vizibil, la avizier si pe website-ul unitatii de invatamant.
   (4) Comisiile din unitatile de invatamant - centre de examen tiparesc lista rezultatelor finale dupa contestatii ale candidatilor anonimizati si o afiseaza, conform calendarului, cu semnatura presedintelui si a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unitatii de invatamant si pe website-ul acesteia.
   (5) Rezultatele examenului national de bacalaureat ale candidatilor anonimizati sunt afisate si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si a inspectoratelor scolare.
   Art. 15. - Completarea si eliberarea actelor de studii se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.
   Art. 17. - Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 18. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

   Bucuresti, 30 august 2021.
   Nr. 5.151.

ANEXA

CALENDARUL
examenului national de bacalaureat - 2022

   Sesiunea iunie-iulie 2022

23-27 mai 2022

Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

27 mai 2022

Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6-8 iunie 2022

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

8-9 iunie 2022

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

9-10 iunie 2022

Evaluarea competentelor digitale - proba D

13-15 iunie 2022

Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

20 iunie 2022

Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa

21 iunie 2022

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa

22 iunie 2022

Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa

23 iunie 2022

Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa

27 iunie 2022

Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor in intervalul orar 12,00-18,00

28-30 iunie 2022

Rezolvarea contestatiilor

1 iulie 2022

Afisarea rezultatelor finale

   Sesiunea august-septembrie 2022

18-25 iulie 2022

Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente

16 august 2022

Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa

17 august 2022

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa

18 august 2022

Proba la alegere a profilului si specializarii -– proba E.d) - proba scrisa

19 august 2022

Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa

22-23 august 2022

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

24 august 2022

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

25 august 2022

Evaluarea competentelor digitale - proba D

26 si 29 august 2022

Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

31 august 2022

Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-18,00)

1-2 septembrie 2022

Rezolvarea contestatiilor

3 septembrie 2022

Afisarea rezultatelor finale


 

   NOTA:
   La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba, in situatii exceptionale, prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.